AKTYWNY UK?AD ZAWIESZENIA MagneRide?

Opis

Grupa BWI, wiod?cy dostawca uk?adów zawieszeń, ma ju? ponad 10-cio letnie do?wiadczenie w wytwarzaniu amortyzatorów w technologii MagneRide – amortyzatorów z p?ynem magnetoreologicznym. Pierwsze samochody z amortyzatorami MagneRide pojawi?y si? na rynku pó?nocnoamerykańskim w po?owie roku 2002. Na rynek europejski trafi?y w roku 2006. Obecnie rozwi?zanie to pojawia si? w wielu modelach samochodów produkowanych na ca?ym ?wiecie.

Technologia

System MagneRide sk?ada si? z czterech amortyzatorów jednorurowych, zestawu czujników i jednostki steruj?cej (ECU). P?yn magnetoreologiczny stosowany w MagneRide jest zawiesin? mi?kkiego ferromagnetyka – cz?stek ?elaza w oleju syntetycznym. Cewk? elektromagnetyczn? zintegrowano z t?okiem amortyzatora w taki sposób, aby wytwarza?a pole magnetyczne, którego zmienny strumień przebiega poprzecznie do kana?ów przep?ywowych p?ynu. W stanie niewzbudzonym cewki nienamagnesowane cz?steczki ?elaza s? losowo rozproszone w cieczy, która zachowuje si? jak konwencjonalny czynnik hydrauliczny. W stanie wzbudzenia pole magnetyczne powoduje, ?e cz?stki ferromagnetyczne ustawiaj? si? wzd?u? linii pola magnetycznego – poprzecznie do kierunku przep?ywu czynnika hydraulicznego, ograniczaj?c przep?yw. Spójno?? wytworzonych w ten sposób ?ańcuchów cz?stek ?elaza jest proporcjonalna do nat??enia pola magnetycznego. Wyst?puj?ce w czasie rzeczywistym zmiany nat??enia pr?du zasilaj?cego cewk? powoduj? bezstopniow? zmian? si? t?umienia w szerokim zakresie. Tak dzia?aj?cy system adaptacyjny zawieszenia wyró?nia si? spo?ród innych systemów o zmiennej charakterystyce prostot? budowy (brak skomplikowanych i zawodnych zaworów elektromagnetycznych). W porównaniu do konkurencyjnych technologii opartych na systemach zaworowych, MagneRide umo?liwia sterowanie si?ami t?umienia w szerszych zakresach i zapewnia krótszy czas odpowiedzi uk?adu na zmienne warunki na drodze, nie generuj?c przy tym ha?asu.

Demonstracja zasady dzia?ania MagneRide

 

Zalety

  • Degresywna charakterystyka t?umienia o p?ynnej regulacji
  • Szybka i liniowa odpowied? uk?adu na zmienne sygna?y wej?ciowe
  • Szerszy zakres pracy
  • Lepsza kontrola charakterystyki amortyzatora w zakresie niskich pr?dko?ci drgań t?oka
  • Symetryczny rozk?ad si? t?umienia po stronie kompresji i odbicia.
  • Mo?liwo?? dostosowania charakterystyki amortyzatora w zakresie niskich cz?stotliwo?ci wymuszeń do indywidualnych wymagań klienta
  • Brak ruchomych cz??ci uk?adu zaworowego通博注册